Company profile


เมธาสิทธิ์ พูลสวัสดิ์
Managing Director
Established in January 2012, Genius Instruments Co. Ltd, supplies innovative measurement instrument products. These are mainly used in Automotive manufacturing, electronics manufacturing and other related manufacturing industries in Thailand and in South East Asia. Our product and services can meet the needs of customers requiring modernisation and quality control of manufactured product. We are fully supported by our principals in USA, Canada, Germany, Japan, China and Thailand.
     In addition, we also supply and design of special tools to meet the requirement of our client. Our goal is to provide customer satisfaction in our product and services.

บริษัท จีเนียส อินสทรูเม้นท์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในเรื่องของเครื่องมือวัดและทดสอบแบบไม่ทำลายชิ้นงาน และมุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงมาใช้งาน เพิ่มให้เกิดความคุ้มค่าต่อลูกค้ามากที่สุด ทั้งในแง่ของราคาและประสิทธิภาพ โดยมุ่งเป้าหลักไปที่อุตสาหกรรมยายนต์รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงจากหลากหลายประเทศชั้นนำ เช่น ROMER Arm / 3D scanning system จากประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่อง Resistance Spot Weld Analyzer จากประเทศแคนาดา เครื่อง Leica Laser Tracker จากประเทศสวิชเซอร์แลนด์ และเครื่อง 3D Scanning system จากประเทศเยอรมันนี นอกจาก เครื่องมือที่กล่าวมาแล้ว ทางบริษัทฯ ยังมีเครื่องมือที่ผลิตในประเทศไทยโดยคนไทยจัดจำหน่ายตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

     ด้วยความตระหนักถึงคุณภาพของสินค้าและบริการ ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงทุ่มเทในเรื่องของการบริการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก และจะทำให้ดียิ่งขึ้น